תקנון

מבוא

ברוך הבא לאתר www.devtec.co.il(להלן -“האתר”), אותו מפעילה חברת דבטק דבקים טכנולוגים בע”מ ח.פ. 512701392 (להלן – “החברה” או “דבטק”, לפי הענין). האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי דבטק (חנות וירטואלית) (להלן: “המוצרים”). הרכישה באתר, תתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן – “תנאי השימוש”).

המשתמש באתר (להלן: “המשתמש”) נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן, המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

דבטק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר, זכר ונקבה גם יחד.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 1. תנאי סף לביצוע רכישה באתר

ביצוע הרכישה באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1.1 המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מסיבה אחרת (יחד להלן, לצורך תקנון זה: “הקטין”), כי אז נדרש הקטין בזאת לידע את האפוטרופוס הממונה עליו ו/או את הוריו (יחד להלן לצורך תקנון זה: “הממונים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם מראש לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על הממונים חלה האחריות ליידע את הקטין המעוניין להשתמש באתר בדבר תנאי השימוש בו וכן לפקח על פעילותו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין באתר תחשב כאילו ניתנה הסכמת הקטין ו/או הממונים עליו לאמור בתנאי התקנון.

1.2  המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

1.3 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה ו/או בעל חשבון Paypal פעיל.

1.4   המוצרים המבוקשים זמינים במלאי האתר.

1.5  המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.

 1. פרטי המשתמש

2.1 בעת ביצוע רכישה באתר יידרש המשתמש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: מספר תעודת זהות, שם פרטי ושם משפחה (במקרה של תאגיד- שם ומס’ חברה), טלפון, כתובת מדויקת, מיקוד, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מתחייב בזאת למסור את פרטיו האישיים בלבד וכן מתחייב כי הפרטים שימסרו הינם נכונים, עדכניים, מלאים ומדויקים ומצהיר כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. מובהר כי במסגרת הליך ההזמנה ומסירתה למשתמש נדרשת זמינות המשתמש באופן טלפוני ו/או לקבלת מסרונים וכי במקרה של חסימת קו טלפוני לקבלת תוכן ו/או “טלפון כשר” ו/או מניעה אחרת לקבלת מסרונים מדבטק, לא ניתן יהיה להשלים את תהליך ההזמנה ומסירתה והמשתמש מאשר כי הדבר ידוע ומובן לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי דבטק במקרה של אי קבלת מידע באמצעות טלפון/מסרון מן הטעמים הללו. מובהר כי במידה והפרטים שיימסרו יהיו שגויים, חלקיים או לא מדויקים, כי אז לא תוכל דבטק להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או את אספקת המוצרים לידי המשתמש במועד המתוכנן.

2.2 המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם שלו עלולה להוות עבירה פלילית וכי במקרה של מסירת פרטים כוזבים ייתכנו צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לדבטק בשל כך.

2.3 בעצם ביצוע העסקה באתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון פייפאל מצהיר בזאת המשתמש כי כרטיס האשראי ו/או חשבון הפייפאל  באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותו או בבעלות תאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

 1. רכישת מוצרים ושירותים

  3.1 הליך השלמת המכירה מותנה באישור שהמוצר המבוקש קיים במלאי דבטק בעת השלמתה. בנוסף, רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, נפעל בהליכי אספקת המוצרים. במידה והמוצר לא קיים במלאי תישלח הודעה באמצעות האינטרנט ללקוח ו/או באמצעות הטלפון. במקרה כזה יזוכה מבצע הפעולה בסכום ששולם.

  3.2 דבטק לא תהיה אחראית על נזק ישיר או עקיף שיגרם למבצע הפעולה עקב אי קבלת המוצר המבוקש, עקב חוסר במלאי.

  3.3 מחירי המוצרים באתר זה כוללים מע”מ, אלה אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

  3.4 דבטק לא תתחשב בהזמנות אשר לא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, ו/או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי דבטק. הזמנות ועדכונים הנעשים ע”י מבצע הפעולה חייבים להיקלט במחשבי דבטק באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים והמידע הנדרשים. כל הזמנה שנקלטת במערכת מקבלת מספר סידורי, אולם אין בקבלת מספר סידורי זה בכדי לאשר קבלת ההזמנה, שכן אישור כזה כפוף לבדיקות שונות שעורכת דבטק.

  3.5 דבטק עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק לגולשים באתר זה את מרבית המידע לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. במקרה שבו קיים הבדל בן פרטי המוצר בכתב לתמונה (כגון: צבע המוצר) המתפרסם באתר, הנתונים בכתב הם המחייבים. דבטק ו/או מי מטעמה רשאית לשנות את הנתונים ופרטי מוצרים באתר בכל עת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי. התמונות המוצגות באתר זה הן לצורך המחשה בלבד, ואינן מחייבות את דבטק ו/או מי מטעמה.

  3.6 יובהר ויודגש, כי השלמת הליך מכירה, מותנה בתשלום מלא, באישור, ובכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת ההליך.

  3.7 כל המוצרים אשר נמכרים באתר הינם מוצרים חדשים (סוג א’) אשר נשלחים באריזתם המקורית של היצרן.
 2. ביצוע רכישה באמצעות האתר

4.1 לצורך ביצוע הרכישה, לאחר מסירת פרטיו האישיים כמפורט בסעיף 2 לעיל, יידרש המשתמש לאשר את ביצוע הזמנתו (להלן: “ההזמנה”).

4.2 התשלום בגין הרכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (ישראלי בלבד) או חשבון  Paypalבלבד (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, תו שי).

4.3 עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: “מסמך פרטי העסקה”).

4.4 לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום אל מול חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח אל המשתמש הודעת דוא”ל, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר בעת רישום לאתר, בדבר אישור ביצוע הרכישה.

4.5 בהתאמה, בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל, או לחלופין, יוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל. במקרה של תשלום באמצעות חשבון פייפאל, תאושר הרכישה רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל.

4.6 יובהר ויודגש כי ביצוע ההזמנה בפועל על ידי דבטק יעשה רק לאחר שיתקבל אישור חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, זאת בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי.

4.7 במידה והרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, זאת מכל סיבה שהיא, כי אז תוצג למשתמש הודעה באתר וכן, תישלח לו הודעת דוא”ל על כך. במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

4.8 מרגע ביצוע ההזמנה באתר ואילך תהיה רשאית דבטק לשלוח אל המשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא”ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה.

4.9 המכירה באתר הינה מכירה עד גמר המלאי. במקרה שלאחר הזמנת מוצר באתר על ידי המשתמש, יתברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, כי אז  דבטק,  תודיע על כך למשתמש ותציע לו מוצר חלופי או לחלופין, לבטל את הזמנת המוצר ולזכות את הלקוח בעלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה.

4.10 מבלי לגרוע מאילו מהוראות תקנון זה, מובהר כי בתקופות בהן ייערכו מבצעים שונים באתר תהא דבטק רשאית להורות בדבר שינויים שונים באתר ו/או במגוון השירותים המוצעים ללקוחות האתר.

4.11 כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש”ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

4.12 מובהר כי דבטק רשאית לעדכן ולשנות את המחירים המופיעים באתר מעת לעת וללא הודעה מוקדמת והמחיר המחייב יהא המחיר שימסר למשתמש בעת השלמת הליך הזמנה.

4.13 החברה רשאית מעת לעת לצאת במבצעים שונים כראות עיניה, ולהעניק הנחות לחלק או כלל המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר.

4.14 כל המבצעים וההנחות מכל סוג שהם, ינתנו בהתאם ובכפוף לתנאים שיפורסמו עם המבצע או ההנחה לפי העניין.

 1. אספקת המוצרים

דבטק תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר אל כתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו או לחלופין, איסוף עצמי מהחנות, לפי בחירת הלקוח.

5.1 דבטק היא שקובעת את אופן ההובלה והאספקה לפי שיקול דעתה בלבד. זמן האספקה עד 10 ימים מיום אישור ההזמנה והינו אך ורק בימי עסקים בלבד והם: ימים א’ – ה’ בין השעות 08:00-17:00 ואינו כולל ימי ו’ ,שבתות, ערבי חג, חול המועד וחגים. הזמנות שיבוצעו בימי חמישי עד שבת יחשבו כאילו הוזמנו ביום ראשון. הזמנות שהוזמנו בערבי חג, חגים וחול המועד, זמן האספקה יתחיל אחרי החג ביום העסקים הראשון.
5.2 דבטק אינה אחראית לכל איחור או עיקוב באספקה ו/או לאי-אספקה אשר נגרמו מאירועים שאינה בשליטתה ו/או כתוצאה מכוח עליון לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של דבטק בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שיגרמו עקב מעשה או מחדל של דבטק ו/או מי מטעמה בהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. דבטק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

5.3 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עימם מראש.

5.4 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ו/או אספקה אקספרס. הובלות חריגות, משמעותם, הובלה לאזורים חריגים ובכפוף לרשימת היישובים של חברת השליחויות בהן מתבצעת השליחות. משלוח ליישובים חריגים ו/או מרוחקים ו/או מעבר לקו הירוק, בישובים מסוימים יתכן תוספת מחיר למשלוח ויתכן עיקוב באספקה, כגון: משלוחים לאילת, ישובים מרוחקים, קיבוצים, מושבים, בסיסים צבאיים, ישובים מעבר הקו הירוק וכל יישוב שהוא לא עיר יחויבו בדמי משלוח לפי טבלת המחירים במוקד השרות ולא לפי המחיר המצוין בדף המכירה ועשוי להיות כרוך בתשלום נוסף. בנוסף, למקומות גבוהים ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה ו/או הובלה מחוץ לישראל ו/או אספקה אקספרס תהה דבטק רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה בהתאם לו תחול כל עלות ההובלה במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.

5.5 בעת אספקת המוצר רשאית החברה ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

5.6 מבצע הפעולה יהיה רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי החברה. הרוכש יציין במקום הייעודי במהלך תהליך הרכישה כי ברצונו לבצע איסוף עצמי של המוצר ממשרדי החברה. על מנת לעשות כן, יצור הרוכש קשר עם שירות הלקוחות של דבטק ויתאם מראש את מקום ומועד האיסוף. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. יש לציין כי האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית של הלקוח תהא על הלקוח בלבד ולא על דבטק ו/או מי מטעמה.

5.7 התקנון של רשות הדואר לישראל ו/או של כל גוף אחר באמצעותו דבטק ו/ או מי מטעמה, מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה /הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. יודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית. אולם בישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב תתקבל האספקה בדואר מרכזי של הישוב.

5.8 תשלום דמי המשלוח יחויבו בנפרד או יחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים
רשאית דבטק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

5.9 חברת דבטק בע”מ ו/או מי מטעמה יפעלו כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים באתר.

5.10  חברת דבטק בע”מ ו/או מי מטעמה מתחייבים לספק את המוצר אשר קיים במלאי החברה וזאת רק לאחר ביצוע התשלום במלואו.

5.11  חברת דבטק בע”מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם וזאת לרבות במקרה של שביתות, השבתות וכיו”ב.

5.12 אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע”י חברת דבטק בע”מ או מי מטעמה, אולם, יחד עם זאת ישנה אפשרות של איסוף עצמי. התשלום עבור המשלוח או ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר.


5.13 במקרה של איסוף עצמי והובלת המוצר ע”י הקונה או מי מטעמו, לא תהיה חברת דבטק בע”מ אחראית לכל נזק חיצוני או פנימי שיגרם למוצר או לאריזת המוצר הנרכש ולקונה או למי מטעמו לא תהיה הזכות לחזור בנושא זה לחברת דבטק בע”מ או למי מטעמה.

5.14 זמני אספקת המוצרים אשר מצוינים בדף המכירה באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שהקונה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, כשהוא שלם וסגור, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למשרדי החברה וכל זאת על חשבונו של הקונה או מי מטעמו בלבד ולא על חברת דבטק בע”מ, בנוסף יובהר כי במקרה בו הוצא המוצר מאריזתו המקורית או הותקן המוצר או בכל מקום שהוא ונעשה בו שימוש כלשהו חברת דבטק בע”מ אינה מתחייבת לקבלו חזרה ואינה מתחייבת לבטל את העסקה .

5.15 בכל מקרה של איחור באספקת המוצר כתוצאה מכל גורם שהוא ואשר אינו תלוי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה ו/או לאתר כגון שביתות שבתון ו/או טעויות בכתובות כתוצאה מדווח ונתונים שגויים, מוסכם בין הצדדים כי חברת דבטק בע”מ לא תהיה אחראית במקרים המפורטים דלעיל לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מאיחור כאמור באספקה.

איסוף עצמי:

עליך לתאם מראש איסוף עצמי. תיאום האיסוף יבוצע בטלפון האמור מול החנות/הספק לפחות 48 שעות לאחר ביצוע ההזמנה.

*** איסוף עצמי ע”י בעל כרטיס האשראי בהזמנה ובהצגת ת”ז וכרטיס האשראי בלבד ! ***

 1. ביטול עסקה

6.1בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (‘להלן: “חוק הגנת הצרכן”) רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב באמצעות פקס ו/או הדואר האלקטרוני ישירות לחברה עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי ( המאוחר מבניהם) ובצירוף החשבונית המקורית.*** ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לדבטק באמצעות שליחת הודעת מייל ו/או באמצעות פקx

6.2 לשם נוחות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

6.2.1 ברכישה של מוצר: מיום עשית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג’ (ב’) לחוק הגנת הצרכן לפי המאוחר מבניהם. במידה והטובין יוצר במיוחד עבורך, יחול סעיף 14 (ג) סעיף קטן (ג): טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן ועל כן לא יהיה ניתן לבטל את ההזמנה לאחת התחלת תהליך היצור.

6.2.2 ברכישת שירות: בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

6.2.3 ברכישת פרטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל העסקה, העל כאמור בסעיף 14ג’ (ד) לחוק הגנת הצרכן.

6.3 ביטול שלא עקב פגם: במקרה של ביטול העסקה/רכישה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המציע – תתבקש להחזיר את המוצר למוכר במקום שבו הוא מנה את עסקיו. יובהר ויודגש, כי ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למוכר באריזתו המקורית, שלם ולא נעשה בו כל שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ולא בוצעה בו כל הרכבה שהיא. תחזיר דבטק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. קיבל מבצע הפעולה את המוצר, ידאג להחזרת המוצר לספק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח מהספק ו/או מדבטק לחברת השילוח . דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של דבטק לתבוע את נזקיה בשל כך.

6.4 ביטול עקב פגם: במקרה של ביטול מבצע העסקה עקב פגם במוצר נושא העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת דבטק, תחזיר דבטק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אתו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם. קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה, יעמידו לרשות החברה במשרדיה. את המוצר יש להחזיר על כל חלקיו ובאריזתו המקורית, החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העסקה מובהר כי, קודם להחזרת הסכומים לקונה יאפשר הקונה לחברה ו/או למי מטעמה, ראשית כל, ועל אף האמור בכל מקום אחר בין בהסכם זה ובין על פי דין, להחליף את המוצר במוצר תקין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה על קבלת המוצר הפגום. בחר מבצע הפעולה להחזיר מוצר פגום תחת קבלת מוצר תקין תחתיו יחשב הביטול כביטול שלא עקב פגם כאמור להלן.

6.5 דבטק שומרת לעצמה את הזכות עקב תוצאות הביטול לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו. האמור בסעיף זה לא יחול על המוצרים והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג’ (ד’) לחוק הגנת הצרכן.

6.6 דבטק תעשה ככל שביכולה על מנת לסייע ללקוח בהליך החזרת המוצר ואו השירות.

6.7  למען הסר ספק, לא יוחזרו מוצרים לאחר שהוצאו מאריזתם ו/או בוצעה בהם התקנה ו/או הרכבה ו/או שימוש כלשהו ו/או נפגמה אריזתם אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו או כתוצאה משיהוי שנגרם בהחזרתו לחברה.

6.8 החברה ו/או בא כוחה של החברה רשאים עפ”י שיקולם הבלעדי לא לאשר עסקה ו/או לבטל מכירה וזאת אף ללא מתן הסברים

 1. מדיניות החזרת משלוח

  כל הסעיפים החלים בתקנון זה חלים גם על מדיניות החזרת המוצרים במשלוחים של החברה, ובנוסף חלים גם הסעיפים הבאים – המוצר יוחזר חדש באריזתו המקורית, דמי המשלוח בשליחה חוזרת יחולו על השולח.

  אחריות ו/או ביטוח על המשלוח לרבות בגין אובדן או גניבת המשלוח חלה על חברת המשלוחים.

  8. ביטול מכירות מצד אתר דבטק ו/או העסק:

  8.1 דבטק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

  8.1.1 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

  8.1.2 אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הזמנה מסוימת.

  8.1.3  במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת דבטק את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או נפלת טעות קולמוס בין אם במחיר במוצר ובין אם בתיאור המוצר ו/או טעות בהזנת הנתונים של המזמין, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

  8.1.4  בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

  8.1.5 דבטק ו/או האתר ו/או העסק רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

  8.1.6 באם אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה ו/או הזמנה, רשאים החנות ו/או דבטק ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

  8.1.7 הנך מצהיר בזאת כי והיה והחברה תבטל את המכירה כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד דבטק ו/או מי מטעמה.
 2. תמורה ואמצעי תשלום

  9.1 התשלום בגין המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי אשר פועלות כדין בישראל. הינך נדרש להזין את מספר כרטיסך ופרטיו במקום המיועד לכך. חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר בדף התשלום המאובטח ו/או תעביר לנציגת השירות במרכז ההזמנות של דבטק.

  9.2 בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

  9.3 כל תשלום אשר לא יפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק מזרחי בע”מ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות ( להלן: “הריבית החריגה”). כן יחויב הלקוח בתשלום לדבטק בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, שהוציאה דבטק ו/או מי מטעמה לצורך גבית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיבי ההצמדה.

  9.4 עם סיום הזנת פרטי כרטיס האשראי כאמור לעיל, יועברו הנתונים לחברת כרטיסי האשראי, לצורך קבלת אישורה לביצוע החיוב בגין רכישת המוצר/ים. עם קבלת האישור האמור מחברת האשראי, חברת דבטק בע”מ תישלח אליך את המוצר/ים שהוזמנו. היה ולא יתקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב, תימסר לך הודעה על כך, ואתה תתבקש להסדיר תוך 10 ימים את התשלום המלא בגין רכישת המוצר/ים, היה והתשלום לא יוסדר כאמור בתוך הזמן הנקוב, חברת דבטק בע”מ תהיה רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  9.5  החיוב בגין הזמנת המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, בהתאם למחיר הנקוב ובמספר התשלומים שנקבת בהצעתך, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כפי שפורט בעמוד המכירה של המוצר.

  9.6  לנוחיותכם, בעת מילוי טופס ההזמנה ניתן גם שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא לבקש שנציגנו יפנה אליכם טלפונית, לשם ביצוע חיוב הכרטיס דרך הטלפון.

 1. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

10.1. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות ( להלן: “פעולה(” נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון, מספר כרטיס אשראי, מס’ תעודת זהות ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע פעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”) כדי שהפעולה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים. אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

10.2 דבטק ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה, דבטק תאפשר גישה למידע רק לאילה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

10.3 דבטק נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת במקרים שאינם בשליטת ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת דבטק לא תהה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף ו/או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

10.4 דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עברה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

10.5 חשוב להבהיר כי ההרשמה לאתר דבטק מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות אתר דבטק, אשר נמנים על תפוצת הדיור הישיר ומשלוח הודעות בגין מבצעים והנחות.

10.6 התנאי המוקדם לתוקף רכישתו של המשתמש טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות אחד ו/או יותר באתר זה הנו, אישור של חברת כרטיס האשראי לעסקה שביצע ולגביה.

10.7 דבטק שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב”עוגיות” (Cookis ).

10.8 דבטק רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך
בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

10.9 דבטק תהייה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים
מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

10.10 דבטק מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ולאבטח את המידע הנשמר באתר זה. עם זאת מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות דבטק להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם, ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים – או להשתמש בו לרעה, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר דבטק ו/או מי מטעמה.

10.11 הפרטים האישיים שימסרו בעת הרכישה, יישמרו במאגר המידע של חברת דבטק בע”מ והללו לא יועברו לאף גורם נוסף מלבדה, למען הסר ספק, על פי חוק אינך חייב למסור את פרטיך האישיים לחברה, אך ללא פרטיך, לא תוכל חברת דבטק בע”מ לטפל בהזמנתך כראוי

 1. זכויות יוצרים קנין רוחני ותנאים נוספים

11.1 כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של דבטק בלבד.

11.2 האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב’ (להלן – “המידע”) מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של דבטק או של צדדים שלישיים אשר התירו לדבטק לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.

11.3 זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר דבטק, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר דבטק, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם דבטק בלא קבלת הסכמת דבטק מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר דבטק לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת דבטק מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של דבטק מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו דבטק, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. שם החברה, שם המותג (דבטק), סימני המסחר של דבטק (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב’ – הם כולם רכושה של דבטק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של דבטק ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם דבטק נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

11.4 נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של דבטק.

11.5 המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ”ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.

11.6 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

11.7 דבטק תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות בדואר אלקטרוני, ב- SMS, MMS, לטלפון נייד ולטלפון נייח, לפנות למשתמש בכל דרך, בכתב או בע”פ בכל מידע, כולל בדבר מבצעים.

11.8 רשימת הספקים המופיעים באתר אינן בבעלות החברה ואינן פועלות על ידי האתר. המוצרים באתר הם באחריות הבלעדית של הספקים. אלא אם נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה קבוצתית ו/או בכל דרך מכירה אחרת, טיבם ואיכותם נמסרו ע”י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

11.9 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף ו/או אחר שנגרם ו/או ייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה שלא על פי תקנון זה. תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה לרוכש ו/או למשתמש ו/או למי מטעמו.

11.10 הקונה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקת ו/או לשירות שינתן למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן צוין אחרת.

11.11 אין בהצגת המוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם.

11.12 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.

11.13 חברת דבטק בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או להשמיט מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר לרבות מחירם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

11.14 חברת דבטק בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים ועדכונים, אלא אם ציינת כי אינך מעוניין בכך.

 1. הגבלת אחריותה של דבטק

12.1 האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). אמנם, התכוונה דבטק כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, דבטק בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה לדבטק, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן דבטק את הטעות באופן מידי. מובהר כי דבטק אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים הסבירים בכדי למנוע טעויות אלו. דבטק מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלדבטק אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין דבטק ערבה למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות צרכנים.

12.2 דבטק אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא  הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית  למחשבי דבטק, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל דבטק או מי מספקיה.

12.3 השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. דבטק אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. דבטק לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

12.4 דבטק אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.

12.5 דבטק אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים.

12.6 דבטק לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצריה וכן, לא תהא אחראית במקרה של נזק למוצר אשר הותקן על ידי המשתמש שלא בהתאם להנחיות.

12.7 התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

12.8 למען הסר כל ספק מובהר כי אם בתום לב נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר ו/או מחירו באתר, לא יחייב הדבר את דבטק. במקרה כאמור דבטק תאפשר למשתמש לבטל את העסקה ותשיב לו את מלוא הכסף ששילם.

 1. קישורים לאתרים נוספים (links)

13.1 הופעתם של קישורים (“לינקים”) באתר, המפנים לאתרים אחרים כלשהם אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה לרבות מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

13.2 בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים, אשר אינם מתופעלים על ידי דבטק, דבטק לא תהיה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, ככל שנזק כאמור יגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

 1. מניעת שימוש באתר

14.1 אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

14.2 אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

14.3 דבטק שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר מצד משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

14.4 דבטק שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי דבטק בגין שינויים במידע באתר.

14.5 דבטק רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד דבטק לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

14.6 המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין דבטק כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

14.7 הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.

14.8 היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

14.9 אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אנא הימנע מלעשות שימוש באתר זה.

14.10 מובהר כי דבטק רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

חברת דבטק מאחלת לכם קניה נעימה.